Цыбульская Наталля Васільеўна

 

Цыбульская Наталля Васільеўна

Пасада:

Падраздзяленне:

Аддзел сацыялогіі культуры

Вучоная ступень:

Кандыдат сацыялагічных навук

Вучонае званне: 

Дацэнт

Навуковыя інтарэсы: 

Сацыялогія культуры, сацыялогія старэння, гендэрная сацыялогія, міжасабовыя камунікацыі

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография

Наталля Васільеўна Цыбульская ў 1985 г. скончыла з адзнакай аддзяленне філасофіі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1991 г. скончыла аспірантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці «філасофія», спецыялізацыі «прыкладная сацыялогія».

Кандыдат сацыялагічных навук, вучоная ступень прысвоена рашэннем Савета па абароне дысертацый Д 02.01.03 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце ў 2003 г. Тэма дысертацыйнай работы «Культура кіраўніцкіх зносінаў: сацыялагічны аналіз», навуковы кіраўнік – доктар сацыялагічных навук, прафесар Л.Г. Цітарэнка.

У 2007 г. атрымала вучонае званне дацэнта.

Займалася выкладчыцкай дзейнасцю ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце з 1997 г. да 2018 г. Выкладала вучэбныя дысцыпліны «Культуралогія», «Этыка», «Эстэтыка», «Псіхалогія дзелавых зносінаў», «Сацыялогія», «Сацыялогія кіравання», «Сацыялогія арганізацый», «Сацыялогія культуры», «Гендэрныя даследаванні», «Асновы прафесійнай дзейнасці сацыёлага» ды іншыя.

Пачала працаваць у Інстытуце сацыялогіі НАН Беларусі ў 2018 г.

Удзельнічала (у якасці адказнага выканаўцы) ў даследчыцкім праекце «Успрыманне дыскрымінацыі і неабходнасць удасканалення заканадаўства па барацьбе з дыскрымінацыяй у Рэспубліцы Беларусь» па дамове ад 17.10.2019 г. № DAD-ADD/NHSCU(2019)18 з Саветам Еўропы.

З’яўляецца навуковым кіраўніком аспірантаў Інстытута сацыялогіі.

З’яўляецца членам экспертнага савета БРФФД па ацэнцы навуковых праектаў, якія ўдзельнічаюць у конкурсах Фонду.

Избранные публикации

Выбраныя публікацыі

  1. Цыбульская, Н. В. Культура управленческого общения как объект социологического анализа // Социология. – 2002. – № 2. – С. 83-86.
  2. Цыбульская, Н. В. Культура управленческого общения современного руководителя: социологический аспект. – Управление и власть : социологический альманах. – Минск : РИВШ, 2006. – Вып. 4. – С. 102-107.
  3. Цыбульская, Н. В. Культура управленческого общения: постсоциалистическая трансформация / Н. В. Цыбульская // Вестник Луганского национального университета имени Тараса Шевченко / Социологические науки» – № 1. – 2010 г. – С. 139-149.
  4. Цыбульская, Н. В. Социокультурные технологии управленческого общения: социологический анализ / Н. В. Цыбульская // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – Минск : БГЭУ, 2012. – С. 549-555.
  5. Цыбульская, Н. В. Социальная активность как конструктивная основа образа жизни студенческой молодёжи / Н. В. Цыбульская // Весцi БДПУ. – Серыя 2. – 2013. – № 3. – С. 34-39.
  6. Цыбульская, Н. В. Социолого-лингвистические исследования явлений билингвизма в Польше / Н. В. Цыбульская // Русский язык как средство коммуникации в современном интернациональном пространстве: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-27 нояб. 2015 г. / редкол.: Я. С. Яскевич (гл. ред.) [и др.]; Институт социально-гуманитарного образования учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет». – Минск : РИВШ, 2015. – С. 144-147.
  7. Цыбульская, Н. В. Особенности социальной активности студенческой молодёжи: социологический аспект / Н. В. Цыбульская // Веснік Брэсцкага універсітэта. – (Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія). – 2017. – № 2. – С. 126-133.
  8. Цыбульская, Н. В. Социальная активность студенческой молодёжи как предмет учебного социологического исследования / Н. В. Цыбульская // Аксиологические и антропологические проблемы образования и воспитания студенческой молодежи : сб. науч. работ / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, Каф. философии ; редкол.: Г. И. Займист, П. П. Крусь, А. В. Климович. – Брест : Изд-во БрГУ, 2017. – С. 66-71 [Электронный ресурс].
  9. Цыбульская, Н. В. Образовательные проекты третьего возраста в Беларуси: новые шансы для социального включения пожилых людей / Н. В. Цыбульская // Подільський науковий вісник. – Науки : економіка, педагогіка. – 2018. – № 1. – С. 108-112.
  10. Безнюк, Д. К., Цыбульская, Н. В. Религиозные практики онлайн: опыт Беларуси / Д. К.Безнюк, Н. В.Цыбульская // Logos et Praxis. – 2019. – Том 18. – № 2. – С. 39-47.
  11. Цыбульская, Н. В. Качество жизни пожилых людей в Беларуси: социокультурные аспекты / Н. В. Цыбульская // Восточная Европа: контексты социально-экономического развития : сб. науч. ст./ ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол. : Н. Л. Мысливец (гл. ред.), О. Н. Гаврилик, Т. А. Богуш. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С. 162-168.
  12. Цыбульская, Н. В. «Цифровое исключение» пожилых людей в современном обществе (по материалам публикаций польских социологов) / Н. В. Цыбульская // Веснік Брэсцкага універсітэта. – Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – №1. – 2019. – С. 123-128.
  13. Цыбульская, Н. В. / Дыгіталізацыя рэлігійных практык у Беларусі (на прыкладзе каталіцкай канфесіі) // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., Гродна, 12-13 снеж. 2019 г. : у 2 ч. / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал. : А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2019. – С. 220 –223.
  14. Цыбульская, Н. В. Паміж патрыятызмам і нацыяналізмам: польскія сацыёлагі аб патрыятызме палякаў / Н. В. Цыбульская // Патриотизм и патриотическое воспитание в контексте вызовов современности : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–17 мая 2019 г. / НАН Беларуси, Ин-т социологии ; Госпогранкомитет ; Ин-т погранич. службы Респ. Беларусь ; редкол.: Г. П. Коршунов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : ИПС РБ, 2019. – С. 96–99.